Zadaj pytanie on-line SeoPilot - system automatyzujący procesy pozycjonowania

Polityka Prywatności


SPIS TREŚCI:
Postanowienia ogólne
Zbierane dane
Dane osobowe małoletnich
Zasady przetwarzania danych osobowych
Cele przetwarzania danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych Reklama i ankiety
Dane anonimowe
Działanie przewidziane prawem i inne okoliczności nadzwyczajne
Bezpieczeństwo danych
Polityka dotycząca plików cookie
Strony internetowe osób trzecich i pliki cookie
Zasady przetwarzania, aktualizacji i usuwania danych osobowych
Prawo właściwe
Zmiana właściciela
Zmiany w Polityce Prywatności
Dane kontaktowe
Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i sposób wykorzystania danych osobowych i innych danych wymaganych do korzystania i/lub związanych z korzystaniem z usług „SeoPilot” dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.seopilot.pl (dalej „Serwis”), dostarczanej, utrzymywanej i administrowanej przez SeoPilot Ltd Cypr, z siedzibą na Cyprze pod adresem Theklas Lysioti, 17, Pissas Building, office 501, Limassol 3030, Cypr), i/lub jej spółki zależne lub stowarzyszone (dalej łącznie „Operator”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część „Warunków Korzystania” regulujących korzystanie z Serwisu, dostępnych pod adresem: https://www.seopilot.pl/reglament.html i jest prawnie wiążącą umową pomiędzy uzyskującym dostęp i korzystającym z Serwisu użytkownikiem Internetu, który akceptuje Warunki Korzystania z Serwisu i niniejszą Politykę Prywatności (dalej „Użytkownik”), i Operatorem, który zbiera, przetwarza, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika i inne dane konieczne do korzystania z Serwisu i/lub związane z użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika, a przestrzeganie jej postanowień może zostać wyegzekwowane wobec Użytkownika w świetle obowiązującego prawa. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych w lub za pośrednictwem Serwisu, lub uzyskując dostęp do niego, lub korzystając z niego w jakikolwiek inny sposób. Udostępniając dane osobowe w lub za pośrednictwem Serwisu, lub uzyskując dostęp do niego, lub korzystając z niego w inny sposób, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się być prawnie związanym niniejszą Polityką Prywatności bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie; prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności za każdym razem przy uzyskiwaniu dostępu i/lub korzystaniu z Serwisu. Każde udostępnienie jakichkolwiek danych osobowych w lub za pośrednictwem Serwisu, lub uzyskanie dostępu, lub korzystanie z Serwisu w inny sposób będzie uważane za zaakceptowanie przez Użytkownika najnowszej wersji niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z zasadami zbierania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystania jego danych osobowych i innych danych określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Użytkownik nie może udostępniać żadnych danych osobowych w lub za pośrednictwem Serwisu, lub uzyskiwać dostępu do Serwisu, lub korzystać z niego w inny sposób.

Zbieranie danych
 
W niektórych, omówionych poniżej, przypadkach korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji o sobie, które umożliwią jego identyfikację („Dane Osobowe” Użytkownika). Dane Osobowe dostarczone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu i zebrane od Użytkownika przez Serwis mogą obejmować następujące informacje:

 • pełne imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • miejsce zamieszkania    
 • adres zameldowania (adres do celów urzędowych), w niektórych jurysdykcjach;    
 • adres pocztowy    
 • aktualny adres poczty elektronicznej    
 • informacje dot. karty kredytowej i/lub debetowej (tylko w celu realizacji transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Serwisu)
 • telefon stacjonarny i/lub komórkowy oraz
 • inne informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, których może wymagać Operator i o których udostępnienie może być poproszony od czasu do czasu Użytkownik za pośrednictwem Serwisu. 
Użytkownik zgadza się na zbieranie przez Operatora Danych Osobowych Użytkownika w określonych przypadkach, między innymi takich jak:

 • rejestracja konta w Serwisie
 • korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem
 • dokonywanie transakcji za pośrednictwem Serwisu, w tym transakcji dotyczących zakupu Materiałów Reklamowych i ofert specjalnych, zdefiniowanych w Warunkach Korzystania z Serwisu
 • w przypadku określonych grup Użytkowników, otrzymywanie płatności od Operatora za dostarczone usługi
 • kontakty z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • udział w badaniach statystycznych lub ankietach dotyczących Serwisu lub
 • inne użytkowanie usług i funkcjonalności Serwisu. 
Użytkownik zgadza się, że wszystkie Dane Osobowe dostarczone na potrzeby Serwisu muszą być i będą poprawne, prawdziwe, aktualne i pełne. Podawanie wprowadzających w błąd informacji o tożsamości jest zabronione. Jeśli Operator uzna, że Dane Osobowe podane przez Użytkownika są niepoprawne, nieaktualne, niepełne, fałszywe lub wprowadzające w błąd, Operator ma prawo do odmowy, zawieszenia lub zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu, lub któregokolwiek z jego zasobów, i do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika w dowolnym momencie.

Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że jeśli nie będzie chciał, aby Operator i/lub podmiot któremu Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) zbierał, przetwarzał, przechowywał i/lub wykorzystywał jakiekolwiek Dane Osobowe Użytkownika, Użytkownik może nie być lub nie będzie w stanie korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, uczestniczyć w transakcjach oferowanych w Serwisie, lub korzystać z tych jego części lub modułów, które wymagają lub mogą wymagać Danych Osobowych do ich funkcjonowania, normalnej pracy lub należytego świadczenia usług w ramach Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dane osobowe małoletnich

Serwis przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Operator i podmioty którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych nie zbierają, nie wykorzystują, nie przechowują i nie ujawniają świadomie Danych Osobowych małoletnich poniżej trzynastego roku życia i małoletnich w wieku od 13 do 18 lat.

Aby móc korzystać z Serwisu i udostępnić swoje Dane Osobowe, Użytkownik musi spełniać dwa warunki: (1) mieć co najmniej 18 (osiemnaście) lat, (2) być osobą pełnoletnią, zgodnie z prawem kraju, z którego uzyskuje dostęp do Serwisu i z niego korzysta. Jeśli Użytkownik nie ukończył 18 lat, nie może uzyskać dostępu do Serwisu i z niego korzystać, a także nie może udostępniać jakichkolwiek Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu. Operator zastrzega sobie prawo do zgłaszania prób korzystania z Serwisu przez małoletnich do odpowiednich organów.

Jeśli Operator dowiedział się lub ma wystarczające podstawy ku temu, aby przypuszczać, że Dane Osobowe zostały udostępnione przez osobę małoletnią, a nie pełnoletnią, zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, za pośrednictwem którego Dane Osobowe zostały udostępnione, i zażądania adresu poczty elektronicznej rodzica lub opiekuna prawnego osoby, która udostępniła dane, tak aby Operator mógł powiadomić rodzica lub opiekuna prawnego, że małoletni udostępnił Dane Osobowe za pośrednictwem Serwisu, i tym samym umożliwić rodzicom lub opiekunom prawnym zażądanie usunięcia Danych Osobowych z Serwisu i odnośnych rejestrów. Operator skontaktuje się z rodzicem lub opiekunem prawnym za pośrednictwem dostarczonego adresu poczty elektronicznej, a rodzic lub opiekun prawny będzie miał 48 godzin od otrzymania wiadomości pocztą elektroniczną na stosowne powiadomienie, jeśli nie wyraża zgody na dostarczenie Danych Osobowych przez małoletniego. Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie udzieli odpowiedzi na zapytanie wysłane na wskazany adres poczty elektronicznej, Operator uzna, że rodzic lub opiekun prawny nie wyraził zgody na zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych małoletniego, po czym odnośne konto użytkownika zostanie natychmiast zamknięte, a przedmiotowe Dane Osobowe zostaną usunięte z rejestrów Operatora lub/i podmiotu któremu Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Zasady przetwarzania Danych Osobowych

Operator i/lub podmiot, któremu Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) zbiera, przetwarza, przechowuje i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z następującymi ogólnymi zasadami:
 • Dane Osobowe Użytkownika są lub będą zawsze zbierane tylko i wyłącznie od Użytkownika, a nie od osób trzecich;
 • Dane Osobowe Użytkownika będą zawsze zbierane, przetwarzane, przechowywane i użytkowane zgodnie z prawem;    
 • Dane Osobowe Użytkownika są zbierane, przetwarzane, przechowywane i użytkowane wyłącznie zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych określonymi w niniejszej Polityce Prywatności i za wyraźną zgodą Użytkownika, udzieloną na podstawie niniejszej Polityki Prywatności;    
 • Dane Osobowe Użytkownika są zawsze zbierane, przetwarzane, przechowywane i użytkowane odrębnie od danych anonimowych, które mogą być zbierane od Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności;    
 • Dane Osobowe Użytkownika są zawsze traktowane jako poufne i przetwarzane, gdy ma to zastosowanie, tylko przez osoby pracujące z Danymi Osobowymi, które podpisały klauzulę o zakazie ujawniania informacji poufnych, lub przy udziale takich osób;    
 • Dane Osobowe Użytkownika nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Użytkownika na takie ujawnienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez władze publiczne, takie jak sądy i organy ścigania, lub na mocy prawa, jak to omówiono dalej w niniejszej Polityce Prywatności;    
 • Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane, przechowywane i użytkowane jedynie przez okres wskazany w niniejszej Polityce Prywatności;  
 • Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez podmioty którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) będzie zawsze odbywało się na takim samym poziomie poufności i bezpieczeństwa oraz ściśle zgodnie z zasadami i celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności;    
 • Zakres zbieranych Danych Osobowych nie jest i nie będzie nadmierny w odniesieniu do zakresu celów, dla których są one zbierane, przechowywane i wykorzystywane; oraz
 • Dane Osobowe Użytkownika mogą być zmieniane lub zostać usunięte w dowolnym momencie, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Cele przetwarzania Danych Osobowych

Operator i/lub podmiot któremu Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) zbiera, przetwarza, przechowuje i wykorzystuje Dane Osobowe wyłącznie w następujących celach:
 • rejestrowania Użytkownika jako spełniającego niezbędne warunki użytkownika Serwisu, uprawnionego do korzystania z jego wszystkich funkcji i wbudowanych usług;
 • przesyłania Użytkownikowi materiałów promocyjnych i reklamowych, dotyczących nowych funkcjonalności i/lub usług Serwisu, jak również produktów i usług Operatora i/lub jego spółek zależnych i stowarzyszonych, a także przesyłania Użytkownikowi innych  informacji, których Użytkownik zażądał lub na otrzymywanie których wyraził zgodę, w tym w trakcie korzystania z Serwisu;
 • wykonywanie badań statystycznych na podstawie Danych Osobowych podanych przez Użytkownika i wykorzystywanie informacji uzyskanych z ankiet wypełnionych przez Użytkownika w celu ulepszenia i poszerzenia doświadczeń Użytkownika związanych z Serwisem, jego funkcjonalnością i usługami;
 • monitorowanie i utrzymywanie relacji Użytkownik Operator; dokonywanie transakcji finansowych pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz innymi użytkownikami Serwisu (w przypadkach mających zastosowanie);
 • w przypadkach mających zastosowanie, oferowanie Użytkownikowi zakupu i sprzedawanie mu konkretnych funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie, takich jak oferty specjalne, rozliczanie za zakupy, dostarczanie Użytkownikowi zakupionych funkcjonalności i usług, oraz prowadzenie ewidencji zakupów i dostarczania Użytkownikowi funkcjonalności i usług;
 • wysyłanie powiadomień (w tym powiadomienia systemowe) dotyczących strony internetowej i korzystanie z witryny www i serwisu "SeoPilot" przez zarejestrowanych Użytkowników;
 • dla  marketingowych i szkoleniowych powiadomień (biuletyn  informacyjny "SeoKurier")
 • wysyłanie powiadomień SMS w sprawach związanych z korzystaniem z witryny www i serwisu "SeoPilot" przez zarejestrowanych Użytkowników.
 • połączenia telefoniczne wykonywane przez pracowników Operatora (włączając, ale nie ograniczając się do: połączeń telefonicznych od menedżerów, specjalistów pomocy technicznej, konsultantów do pracy z systemem), związanych z korzystaniem z witryny www i serwisu "SeoPilot" przez zarejestrowanych Użytkowników.
 • wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika do wewnętrznych celów biznesowych Operatora, dotyczących bezpośrednio Serwisu; oraz
 • do celów ewidencyjnych i archiwizacyjnych.
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie i ujawnianie Danych Osobowych

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że udziela Operatorowi oraz jego spółkom stowarzyszonym i zależnym, podmiotom nadrzędnym wobec Operatora i kontrolowanym przez Operatora, przedstawicielom, a także podmiotom którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie), zgody na przetwarzanie, zbieranie i wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika, przy czym zgoda ta jest udzielona osobiście i dobrowolnie, z własnej woli oraz we własnym interesie i w sposób świadomy.

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika przez Operatora wszelkimi metodami i do wszystkich celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i przewidzianych prawem właściwym, w tym między innymi w niniejszym rozdziale Polityki Prywatności, oraz na ujawnianie Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Operator może od czasu do czasu zatrudniać osoby trzecie do wykonywania w jego imieniu zadań, takich jak hosting czy administrowanie Serwisem, odbieranie i przetwarzanie płatności dokonywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, wysyłanie wiadomości elektronicznych, prowadzenie analizy zachowań użytkowników oraz wykonywanie innych zadań. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na udostępnianie przez Operatora Danych Osobowych Użytkownika takim osobom trzecim, w celu umożliwienia im wykonywania powyższych zadań, oraz na ujawnianie Danych Osobowych Użytkownika takim osobom trzecim w przypadkach, gdy jest to wymagane.

Operator może od czasu do czasu żądać udostępnienia Danych Osobowych Użytkownika innym podmiotom z nim powiązanym, takim jak spółki stowarzyszone Operatora, jego spółki zależne, podmioty nadrzędne wobec Operatora i przez niego kontrolowane, dla wewnętrznych celów biznesowych lub operacyjnych. Użytkownik niniejszym udziela Operatorowi wyraźnej zgody na udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom powiązanym Operatora oraz na ujawnianie Danych Osobowych Użytkownika takim osobom trzecim kiedy i gdzie jest to wymagane.

Operator, jeśli jest to stosowne lub pożądane, może powierzyć osobom trzecim, takim jak podwykonawca/y wyznaczony/eni przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w imieniu Operatora. Użytkownik niniejszym udziela Operatorowi wyraźnej zgody na udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika takiemu/takim podwykonawcy/om wyznaczonemu/ym przez Operatora do przetwarzania Danych Osobowych oraz na ujawnianie Danych Osobowych Użytkownika takiemu podwykonawcy/om w przypadkach, gdzie i kiedy jest to wymagane lub pożądane.

W niektórych przypadkach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawcę/ów wyznaczonego/ych przez Operatora do przetwarzania danych osobowych w jurysdykcji innej niż jurysdykcja, w której Użytkownik ma miejsce zamieszkania, w której to jurysdykcji przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą nie być tak wyczerpujące, jak w kraju zamieszkania Użytkownika i/lub którego obywatelem jest Użytkownik. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na transgraniczne przesyłanie Danych Osobowych Użytkownika do takich osób trzecich znajdujących się poza krajem jego zamieszkania oraz na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez wspomniane osoby trzecie.

W niektórych przypadkach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celu realizacji płatności Użytkownika dokonywanych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Operatora jakichkolwiek danych osobowych, które mogą być uzyskane od Użytkownika w trakcie takich transakcji, oraz na udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych i banki, w celu umożliwienia im realizacji zleceń płatności dokonywanych przez Użytkownika.

Reklama i ankiety

Operator lub reklamodawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać adres poczty elektronicznej Użytkownika w celu wysyłania Użytkownikowi powiadomień oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie lub innych usług i produktów, zaś w Serwisie mogą być wyświetlane reklamy online. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na otrzymywanie tego rodzaju materiałów informacyjnych i reklamowych. Adres poczty elektronicznej Użytkownika nie będzie wykorzystywany w celu przesyłania Użytkownikowi niezamówionych informacji handlowych („spamu”).

Operator może co jakiś czas przeprowadzać wśród swoich klientów ankiety, w których udział jest dobrowolny, mające na celu polepszenie i poszerzenie doświadczeń Użytkownika związanych z użytkowaniem Serwisu. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na otrzymywanie ofert uczestnictwa w tego rodzaju ankietach. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uczestniczyć w takich ankietach, to w zakresie tego dotyczącym udziela on wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przekazywanych przy wypełnianiu ankiety.
Otrzymywanie (newslettera/powiadomień/biuletynu internetowego) od strony internetowej, otrzymywanie powiadomień i warunki rezygnacji
Operator jest uprawniony do wysyłania trzech rodzajów mailingów informacyjnych; wysyłania powiadomień związanych z korzystaniem serwisu internetowego przez zarejestrowanych użytkowników lub osób, które wyrazili zgodę na otrzymywanie takiego typu powiadomień.
 • Newslettery/biuletyny informacyjne (aktualności), promocje - biuletyn informacyjny na temat wewnętrznych zmian strony internetowej i rozwoju w branży SEO, marketingu internetowego oraz reklamy w Internecie.
 • Poradnik "SeoKurier" - elektroniczny magazyn edukacyjny na temat reklamy w internecie, z instrukcjami i przykładami korzystania z różnych technologii powiązanych z promocją strony www w Internecie, marketingu online oraz umieszczenie reklamy w sieci Internet.
 • Połączenia telefoniczne - połączenia telefoniczne od pracowników Serwisu (włączając w to, ale nie ograniczając się do:, połączenia od menedżerów, specjalistów wsparcia technicznego, konsultantów systemu) związane z korzystaniem z Serwisu i usługi SeoPilot.
 • Powiadomienia Systemowe - powiadomienia związane z korzystaniem z serwisu i niezbędne do korzystania z usług serwisu "SeoPilot" (włączając w to, ale nie ograniczając się do: działania systemowe związane z potwierdzeniem hasła, powiadomienia o saldzie konta, powiadomienia o błędach systemowych, powiadomienia o umorzeniu środków, itp.).

Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania zarówno informacyjnych powiadomień i także od każdego z osobna. Rezygnacja z otrzymywania informacyjnych powiadomień od SeoPilot może być zrealizowana w profilu użytkownika lub poprzez wysłanie e-mail na adres: [support@seopilot.pl].

Biorąc pod uwagę, że otrzymywanie powiadomień systemowych jest koniecznym warunkiem korzystania z usług serwisu "SeoPilot", rezygnacja z otrzymywania powiadomień systemowych jest możliwe tylko pod warunkiem usunięcia konta zarejestrowanego użytkownika.

Dane anonimowe

Oprócz Danych Osobowych Użytkownika, za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta lub odwiedza Serwis, Operator i/lub wyznaczone przez niego osoby trzecie mogą aktywnie lub pasywnie zbierać pewne informacje dotyczące używania Internetu i Serwisu przez Użytkownika, takie jak: informacje dotyczące dostawcy Internetu Użytkownika, systemu operacyjnego Użytkownika i urządzenia, przy pomocy którego Użytkownik łączy się z Serwisem i z niego korzysta, typu i budowy przeglądarki internetowej, typu i numeru seryjnego urządzenia mobilnego Użytkownika (w przypadkach mających zastosowanie), adresu protokołu internetowego, sieci komórkowej, numeru kierunkowego kraju, strefy czasowej, domeny internetowej, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, informacji o odwiedzanych przez Użytkownika stronach i obszarach Serwisu, funkcjonalności Serwisu, z których korzystał Użytkownik, danych dotyczących logowania się Użytkownika w Serwisie (data i godzina), oraz pozostałych informacji dotyczących preferencji i zainteresowań Użytkownika, które umożliwiają identyfikację Użytkownika. Użytkownik niniejszym wyraźnie potwierdza, że gromadzenie tego rodzaju anonimowych informacji nie oznacza zbierania, wykorzystywania lub innego przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika. Niezależnie od powyższego, Operatorowi, wszystkim jego podmiotom stowarzyszonym, podmiotom zależnym i wyznaczonym podwykonawcom, w tym – ale nie tylko – podwykonawcom którym Operator powierzył przetwarzane danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie), Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na zbieranie, wykorzystywanie i/lub przetwarzanie wszelkich anonimowych informacji opisanych powyżej. Wszelkie anonimowe informacje zbierane i przetwarzane przez Operatora i/lub wyznaczone przez niego osoby trzecie są wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania Serwisu zgodnie z ogólnymi preferencjami Użytkownika, jak również w celach marketingowych. Użytkownik niniejszym potwierdza, że Operator i/lub wyznaczone przez niego osoby trzecie mają prawo ujawniać wszelkie takie anonimowe informacje innym osobom trzecim według własnego uznania, także, ale nie tylko, reklamodawcom zewnętrznym i innym osobom.

Działanie przewidziane prawem i okoliczności nadzwyczajne

Niezależnie od faktu, że Operator, jego spółki stowarzyszone, spółki zależne i inne podmioty wyznaczone przez Operatora, jak również podwykonawcy, którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych, traktują Dane Osobowe Użytkownika jako ściśle poufne i nie ujawniają, ani nie będą ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika lub niezgodnie ze zgodami wyrażonymi przez Użytkownika na podstawie niniejszej Polityki Prywatności, Operator i wyżej wymienione strony zastrzegają sobie prawo do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim według ich uznania, bez uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika i bez powiadomienia Użytkownika w następujących wyjątkowych przypadkach:
 • jeśli zostanie stwierdzone, lub Operator ma uzasadnione podstawy przypuszczać, że Użytkownik narusza Warunki Korzystania z Serwisu, Politykę Prywatności lub inne prawnie wiążące umowy odnoszące się do korzystania z Serwisu przez Użytkownika;    
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane w celu spełnienia zobowiązań Operatora przewidzianych właściwym prawem;
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane na mocy administracyjnych lub wynikających z prawa wniosków o udzielenie informacji, w tym między innymi na podstawie wniosków jakichkolwiek organów władzy publicznej, w tym między innymi krajowych i międzynarodowych organów policji i sądów prowadzących jakiekolwiek dochodzenie
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane w celu identyfikacji, kontaktu lub użycia środków prawnych przeciwko innemu użytkownikowi Serwisu, który naruszył Warunki Korzystania z Serwisu, Politykę Prywatności lub inne prawnie wiążące umowy dotyczące korzystania z Serwisu
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane w celu zareagowania w sytuacji wyjątkowej lub
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane z innych przyczyn w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich, innych użytkowników Serwisu lub ogółu społeczeństwa w każdej jurysdykcji.
Bezpieczeństwo Danych

Operator stosuje komercyjnie uzasadnione techniczne, organizacyjne i administracyjne metody zabezpieczeń w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa Danych Osobowych Użytkownika. Zarówno Serwis, jak i pomieszczenia, w których znajdują się serwery hostingowe Serwisu, wykorzystują określone elektroniczne zabezpieczenia, zaprojektowane by chronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą informacji, w tym także Danych Osobowych Użytkownika, znajdujących się we władaniu Operatora, zaś środki te całkowicie spełniają wymogi określone przez właściwe prawo.

Jednakże Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że żadne metody elektronicznego przechowywania oraz przesyłania informacji nie mogą gwarantować pełnego bezpieczeństwa, i chociaż Operator dokłada i będzie nadal dokładał wszelkich rozsądnych starań w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa powiązanych z Serwisem sieci i systemów, a także bezpieczeństwa Danych Osobowych jego Użytkowników, Operator nie może udzielić i nie udziela gwarancji, że środki bezpieczeństwa zastosowane w Serwisie uniemożliwią hakerom lub innym użytkownikom nielegalne uzyskanie informacji o Użytkowniku, w tym Danych Osobowych Użytkownika.

Należy zauważyć, że Operator nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem Serwisu, w tym danych o transakcjach finansowych. Użytkownik niniejszym wyraźnie przyjmuje do wiadomości i stwierdza, że korzysta z Serwisu na własne ryzyko.

Polityka dotycząca plików cookie

Technologie stosowane w odniesieniu do Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki danych, które mogą być wysyłane i umieszczane na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego Użytkownika, w każdym mającym zastosowanie przypadku, gdy Użytkownik łączy się z Serwisem i z niego korzysta.

Operator może umieszczać pliki cookie w celu gromadzenia, przechowywania i niekiedy śledzenia informacji, w celach statystycznych, aby ulepszyć Serwis oraz funkcjonalności i usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu, jak również przechowywać informacje o preferencjach Użytkownika, rejestrować informacje o sesjach, rejestrować charakterystyczne dla danego użytkownika informacje o odwiedzanych stronach lub stronach, do których Użytkownik ma dostęp, rejestrować wcześniejsze aktywności w Serwisie, zapewniać lepszą obsługę, gdy Użytkownik powraca do Serwisu, uwzględniać doświadczenia Użytkownika związane z użytkowaniem Serwisu, ulepszać lub wspierać zabezpieczenia wbudowane w Serwis, co pozwoli przesyłać Użytkownikowi reklamy spersonalizowane na podstawie jego preferencji i nie wysyłać mu wielokrotnie tych samych reklam lub powiadomień, dostosować zawartość Serwisu na podstawie rodzaju przeglądarki Użytkownika lub innych informacji udostępnianych przez Użytkownika lub wymaganych do utrzymania lub ulepszenia Serwisu.

Operator może także umieszczać pliki typu „web beacon” i podobne technologie wspierające dostarczanie plików cookie na komputer lub urządzenie mobilne. Należy pamiętać, że blokowanie lub odrzucanie plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do niektórych funkcjonalności lub usług Serwisu. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na umieszczanie przez Operatora plików cookie na twardym dysku komputera lub innego urządzenia liczącego lub mobilnego Użytkownika do celów wymienionych w niniejszym rozdziale, także, ale nie tylko, w celu utrzymania i ulepszenia Serwisu i dostępności usług oraz umożliwienia prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Należy pamiętać, że aby móc korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, można żądać od Użytkownika włączenia dostępu plikom cookie w ustawieniach przeglądarki. Różne przeglądarki internetowe używają odmiennych ustawień w odniesieniu do plików cookie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielenie dostępu plikom cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Inne strony internetowe i pliki cookie

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są prowadzone przez, lub związane z, Operatorem lub jego spółkami powiązanymi. Zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn jest obowiązkiem Użytkownika. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do Serwisu.

Reklamodawcy i osoby trzecie również mogą korzystać z własnych plików cookie. Operator nie kontroluje plików cookie używanych przez inne podmioty i w sposób wyraźny zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zbierane przez te podmioty dzięki wykorzystaniu plików cookie takich podmiotów trzecich.

Zasady przetwarzania, aktualizacji i usuwania Danych Osobowych

Dane Osobowe Użytkownika są przechowywane i przetwarzane przez Operatora i/lub wyznaczone przez niego podmioty (w przypadkach mających zastosowanie) przez cały okres konieczny, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i korzystanie z niego, dostarczanie powiadomień i wysyłanie Użytkownikowi materiałów promocyjnych, oraz  wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika do innych celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, na co Użytkownik udziela wyraźnej zgody, lecz nie dłużej niż na okres 3 (trzech) lat, o ile Użytkownik nie zażąda wcześniejszego usunięcia jego Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.

Jeśli Użytkownik postanowi usunąć swoje konto z Serwisu, powyższy warunek będzie miał zastosowanie do przechowywania Danych Osobowych Użytkownika, i przez ten okres Dane Osobowe Użytkownika pozostaną w archiwach Operatora.

Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia lub aktualizacji Danych Osobowych Użytkownika, wysyłając e-mail na adres: [support@seopilot.pl]. Dane Osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zaktualizowane zgodnie z dyspozycją złożoną przez Użytkownika w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania wiadomości. Użytkownik może również zażądać całkowitego usunięcia swoich Danych Osobowych, wysyłając prośbę w formie pisemnej na adres: Theklas Lysioti, 17, Pissas Building, office 501, Limassol 3030, Cypr

Operator nie jest zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych Użytkownika bezterminowo i niniejszym zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności powstałej w wyniku lub w związku ze zniszczeniem tych Danych Osobowych.
Prawo właściwe

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa Unii Europejskiej z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione mającym zastosowanie prawem lub gdy sama Polityka Prywatności stanowi inaczej.

Zmiana właściciela

Przyjmuje się, że Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na ujawnienie kolejnemu właścicielowi lub operatorowi Serwisu i wykorzystanie przez nich wszelkich informacji dotyczących Użytkownika, w tym Danych Osobowych Użytkownika przekazanych Operatorowi zgodnie z Warunkami Użytkowania i niniejszą Polityką Prywatności, zawartych w odpowiednich bazach danych wykorzystywanych przez Serwis, w przypadku scedowania przez Operatora jego praw i obowiązków dotyczących tych informacji w wyniku fuzji, przejęcia lub zbycia całości lub części aktywów Operatora, lub w przypadku fuzji, przejęcia lub zbycia całości lub części aktywów związanych z Serwisem kolejnemu właścicielowi lub operatorowi. W przypadku takiej fuzji, przejęcia lub zbycia, dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zgodę Użytkownika na to, aby być związanym warunkami użytkowania i polityką prywatności nowego właściciela lub operatora Serwisu. Niniejsza klauzula pozostaje w mocy bez względu na późniejsze zakończenie użytkowania Serwisu przez Użytkownika.

Zmiany w Polityce Prywatności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo, Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania – od czasu do czasu, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika lub bez – modyfikacji, aktualizacji, uzupełnienia, korygowania lub innych zmian w niniejszej Polityce Prywatności w celu zapewnienia jej zgodności z mającymi zastosowanie nowymi przepisami lub rozporządzeniami, lub też w celu ulepszenia Serwisu, a także sformułowania nowych lub dodatkowych zasad, polityk lub warunków w odniesieniu do Serwisu. Ponadto, od czasu do czasu informacje zgromadzone przy pomocy tego Serwisu mogą być wykorzystywane w nowy, nieoczekiwany sposób, który nie został wymieniony w niniejszej Polityce Prywatności. Operator może poinformować Użytkownika o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności, wysyłając e-mail na adres podany w profilu Użytkownika lub zamieszczając powiadomienie w Serwisie. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą skuteczne natychmiast i zostaną włączone do Polityki Prywatności po wysłaniu lub zamieszczeniu takiego powiadomienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystanie z Serwisu lub jakiejkolwiek jego części przez Użytkownika po zamieszczeniu w Serwisie lub innym udostępnieniu zawiadomienia o jakichkolwiek zmianach w treści Polityki Prywatności, będzie uważane za zaakceptowanie tych zmian i będzie stanowić zgodę Użytkownika na to, aby był związany jej warunkami. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek takie zmiany, jedynym przysługującym mu środkiem jest likwidacja konta Użytkownika, zażądanie usunięcia Danych Osobowych Użytkownika z naszych serwerów i zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika, lub jeśli Użytkownik chciałby, aby Operator zaktualizował lub usunął Dane Osobowe Użytkownika, prosimy o kontakt z Operatorem.

Dane kontaktowe:              
Adres Operatora: [Theklas Lysioti, 17, Pissas Building, office 501, Limassol 3030, Cypr]
Pytania dotyczące Polityki Prywatności i przetwarzania danych: [admin@seopilot.pl]              
Żądania aktualizacji lub usunięcia Danych Osobowych Użytkownika: [support@seopilot.pl]

Specjalista odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania warunków w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych - Georgios Prodromou (E-mail: support@seopilot.pl)